no picture

Motoryzacja transportem - Environmental Impact

Current Bid: 50.00 GBP
# of bids: 0
Shipping fee: 1.00 GBP
Ends within: closed

Seller location: Italy
Payment methods: PayPal


Auction type: Standard Auction
This auction is closed
This item has been viewed 4 times

Meet the seller

MarianDubois (0)
  • Positive feedback: 100%
  • Feedback times 0 times
  • Member since 28/09/2017
  • View active auctions

    Auction ID: 1145645

Item description

Te dni Technika jest modyfikacj_ mieszka w ka_da zak_tka na planeta i nie ma prawie _adnej spaceru ludzkiego _ycia które nie oddzia_ywanie . W dzisiejszych czasach a dana firma transportowa osoba nie nawet wierz_ o _ycia bez wspó_czesna Gadgets . Z drugiej strony wszystkie rzeczy _e nauka tarty nas pochodzi z bardzo cen_ . Mother ziemia cierpi . emisji dwutlenku w_gla i ubytek ozonu sta_ bardzo krytyczna kwestie . samego jest sytuacj_ z samochodowym rynkowej Sektor . To u_atwi_o nam _ycie znacznie ale w podobnym chwili jego uszkodzenia ustawiania . Eko-aktywi_ci krytykuj_ samochód wysy_ki firmy poniewa_ z roli s_ bior_cych udzia_ w . W tym Post b_dziemy mieli bli_ej wydawa_ na _rodowisko wp_ywem z auto transportu.

Pomimo krytyki, wszyscy zgadza si_, _e samochód transportowy jest bardzo cenne Efektywna us_ugi i przy u_yciu konwencjonalna rozwi_zania, aby przesun__ samochodów skuteczne w ogóle. Równie_ Ludzie zyska_y tak przyzwyczajeni do tego typu Us_ugi _e to niemo_liwe , aby si_ ich pozby_. Pokr_t_o podstawowym najwa_niejszym problemem jest emisja dymu. Samochody ci__arowe, statki i samoloty emituj_ a du_o dymu, które nie tylko wciela niespalonych w_gli ale niektóre gazy rakotwórcze (gazy, które mo_e prowadzi_ do raka). Ale istnieje prawie nic, _e nie by_ mocowana za pomoc_ wi_ksza innowacje technologiczne. Pozwól nam mie_ pojawia_ u Metody , które samochodowym transportowej Firm ma podj__ na zacz__o by_ przyjemne dla _rodowisko naturalne.

Bo nie ma realn_ alternatywna do ci__arówek, statków i samolotów powietrza, przyjmuj_cych na zielono korporacyjne praktyki jest zacz__ faza _e firm_ mo_e podj__ kierunku potencjalnego. Jest sporo , które mog_ by_ wykonywane zako_czona . Na przyk_ad, zu_ycie paliwa mo_na zmniejszy_ znacz_co jad_c samochody w konkretnym szybko_ci . Oszcz_dzanie wzmocnienia dochód . Podobnie, wykorzystanie niewiele lub brak papieru oficjalnych funkcji jest a ponadto wspania_a zmniejszy_ zmniejszy_ emisj_ dwutlenku w_gla. Odpowiedzi wiele z towarzystwa s_ teraz realizacji tych techniki i czerpi_ korzy_ci zieleni organizacja . Ale je_li naprawd_ chce by_ cz___ z Zielonego Ruch wówczas moszcz rozwa_y_ do inwestowania w nowe technologie. W ostatnich lat licznych hybrid Pojazdy zosta_y utworzonych . Pokr_t_o dok_adnie to samo Formularz z technologie mog_ by_ realizowane w wypadku z wi_ksze samochodów Podobnie przyczep i samochodów ci__arowych.

Transportowe organizacje nie sta_ s_ krytyczna cz__ci aspekt naszego _ycia i to jest tylko o , aby z nich zrezygnowa_. Pokr_t_o najlepsze Punkt mo_emy zrobi_, to sprawdzeniu na ni_sze szkody przeprowadzane od nich. Je_li w_asna s_ auto firma transportowa to jest twój obowi_zek przyj__ przyjaznych dla _rodowiska | przyjemne praktyk.

Additional Information Country: Italy (81044)
Shipping conditions: Buyer pays shipping expenses, Will NOT ship internationally
Shipping terms: 1 Starting Bid : 50.00 GBP
Auction started: 16 Jul, 2018 - 01:06
Auction ends: 19 Jul, 2018 - 01:06
Auction ID: 1145645
-151962 AUCTIONS | 17152 REGISTERED USERS | 65 USERS ONLINE | Jul 21, 2018 20:49:47