no picture

Dziesi__ Air Adventure Poj_cia

Current Bid: 8.00 GBP
# of bids: 0
Shipping fee: 10.00 GBP
Ends within: 10 days, 20 hours (03 Aug, 2018 - 06:17)

Seller location: Italy
Payment methods: PayPal


Auction type: Standard Auction
This item has been viewed 8 times

Meet the seller

MarianDubois (0)
  • Positive feedback: 100%
  • Feedback times 0 times
  • Member since 28/09/2017
  • View active auctions


    Place Your Bid Here:
    Minimum bid: 8.00 GBP

    Auction ID: 1132916

Item description

Zewn_trzny Dzia_ania s_ doskona_ymi dla umys_u i ca_e cia_o. Dla __dnych wra_e_ i osoby którzy po prostu mi_o__ z wspania_a zewn_trz , wyzwaniem jest ogólnie pozyskiwanie z kolejny wzgl_du robi_.

Prezentowane tu s_ dziesi__ Dzia_ania . Niektóre z nich nie s_ dla s_abeuszy, a niektóre nie s_ zasugerowa_ .

1 . Base jumping

Base jumping to racjonalnie ostatni zjawiskiem. Obejmuje ona skoki ze spadochronem z wype_nieniem ze sta_ych struktur takie Jak wysokich budynków, mostów i klifów. Jest niezwykle niebezpieczne i m__czy_ni i kobiety zmar_o wykonanie to. Naprawd_ nie zach_cani .

dwa. Skoki na bungee

Bungee jumping rozpocz__ si_ w Nowej Zelandii, a teraz rozprzestrzenia ca_ym globu. To wi__e Obejmuje skoki z wysoko_ci do__czony pod__czony do elastyfikowanego linii. Przechodzi zwykle podj__ Obszar od sta_ego Konstrukcje ale zosta_y równie_ przeprowadzone z helikopterów lub balonów sizzling powietrza. Odpowiedzi rozrywkowa do_wiadczenie , ale nie zz szansa wi_c zbadania z korporacja statusu przed rejestracji.

trzy. Lotniarstwo

Lotnia jest unmotorised samolotu , gdzie pilot jest przypi_ty do ramy aluminiowej przez zabezpieczy_ uprz__. Lotnie s_ lunched pieszo, zazwyczaj skacz_c na stok. Gdy sport pierwszy rozpocz__y loty by_o typowo short czas trwania, ale dzi_ mog_ przed_u_y_ dla godz. Nie nale_y podj__ bez w_a_ciwej Coaching .

4 . Lot helikopterem

Lot _mig_owcem jest ca_kowicie ró_ne do_wiadczenie w pracy do sta_op_at. Pokr_t_o wi_ksze lepsza manewrowo__ mo_e by_ fundusz Spotkanie dla pocz_tkowy timerów. Wi_kszo__ ludzie zdecydowa_ si_ na lot helikoptera jako strony internetowej widz_c ekspertyzy , na przyk_ad ilustracji wi_cej ni_ panoram_ Manhattanu czy Grand Canyon. Mo_e by_ równie_ szybciej (cho_ znacznie bardziej kosztowne ) oznacza szybkich dystanse.

pi__. Upalny balonem

Sizzling balonem jest niezwykle ciche implikuje transportu lotniczego. Loty wznie__ si_ dooko_a 2000 stóp i podró_ location path wiatru. W_tek na otrzymywanie i z kosza balonem jest dost_pno__ do wszystkich grup wiekowych i waha sprawno_ci. Odpowiedzi wielka pi_kny wspania_y | wspania__ sceneri_.

sze__. Szybownictwo

Sta_y skrzyd_o samolotu bez silnika mo_e by_ wspania_ym Wiedza . Loty can wersja ostateczna godz i osi_gaj_ wysoko_ciach 30 , 000. Jest to bardzo dost_pne rozrywk_ - to nie kosztowne i piloci mog_ lata_ solo m_odych jak 16 szesnastu lat _ycia.

siedem. Microlight

Microlight jest skromne ( najwy_sza 2 dwa fotele) motorowe samolot, który mo_e lata_ z ma__ pr_dko_ci_. Latanie ultralekkich nie jest w_tek do samo Rozporz_dzenie innych statków powietrznych, a dla niektórych m__czyzn i kobiet mog_em by_ przyst_pne wprowadzenie do latania.

8 . Spadochron Leap

Istnieje generalnie dwa transport lotniczy w polsce prezentacja _rodkiem wi_kszo__ rozwa_y_ spadochron skok. Jedn_ 1 jest statycznym linii, która zwykle oznacza wyskakuj_ z solówk_ samolotu i baldachim otwiera natychmiast natychmiast po a para sekund. Drugi jest Skoki tandemowe gdziekolwiek pocz_tkuj_cy do__cza do uprz__y profesjonalnego lekarza. Pokr_t_o korzy_ci_ tego ostatniego jest to, _e Planowanie dla pierwszy skok mo_e rozwa_y_ tylko trzydzie_ci minut.

9. Paralotniarstwo

Paralotniarstwo jest bardzo bardzo podobna wr_czy_ po_lizg. Pokr_t_o najwa_niejszym Ró_nica nimi jest konfiguracja skrzyde_. Lotnia ma skrzyd_a transport lotniczy w polsce prezentacja kszta_cie litery V, podczas gdy paralotni ma wi_cej owalny kszta_t .

10 . Spadochroniarstwo

Spadochroniarstwo jest znacznie bardziej state-of-the-art type od spadochroniarstwa. To poci_ga za sob_ skoki z zwi_kszone wysoko_ci i obejmie Freefall zanim baldachim otwiera. Wi_kszo__ osób Wiedza skoki spadochronowe w tandemie z przyprawionym skoczek.

Wszystkie te dzia_ania komponent z mo_liwo_ci_ przypadkowego. Wy_onienie a wiarygodne istotne .

Additional Information Country: Italy (81044)
Shipping conditions: Buyer pays shipping expenses, Will NOT ship internationally
Shipping terms: 1 Starting Bid : 8.00 GBP
Auction started: 13 Jul, 2018 - 06:17
Auction ends: 03 Aug, 2018 - 06:17
Auction ID: 1132916
-153151 AUCTIONS | 17152 REGISTERED USERS | 128 USERS ONLINE | Jul 23, 2018 09:57:25