no picture

Wyspa Australii

Current Bid: 71.00 GBP
# of bids: 0
Shipping fee: 9.00 GBP
Ends within: 12 days, 2 hours (03 Aug, 2018 - 00:04)

Seller location: Italy
Payment methods: PayPal


Auction type: Standard Auction
This item has been viewed 8 times

Meet the seller

MarianDubois (0)
  • Positive feedback: 100%
  • Feedback times 0 times
  • Member since 28/09/2017
  • View active auctions


    Place Your Bid Here:
    Minimum bid: 71.00 GBP

    Auction ID: 1132662

Item description

Pomimo wszyscy jej pros z nowoczesny dzie_ na _ycie dobr_ ofert_ by_ korzystne . Mamy sp_dzi_ nasz czas trwa_a wiecznie eskalacji _adunek wykonywa_ w mie_cie opresyjnym nie_yczliwo_ci, przycisk dzie_ po dniu podmiejskim harówki i agresywnej rzeczywisto_ci | aktualno_ci z niecierpliwych ulicy -ragers.

Co_ brakuje?

jednak z Funkcja jest aktualno_ci dla wi_kszo_ci z nas. Wi_c te_ , miejskich i podmiejskich zamieszka_y klimatyczne, zanieczyszczenie, ruch w witrynie ... ale to trzeba nie powinno by_ wszystko, co do _ycia istnienie _ycia codziennego. Try nic , które stawia si_ w kontakcie z kim w_a_ciwie . Rozwa_my co_, bardzo prosta. Try co_, , które koi dusz_.

Try Fraser Island.

Fraser Island to nie tylko raj wyspa. Jest to specjalne i luksusowy mieszanka z Australii zamo_ne naturalne dziedzictwo, jego korzenie, jego ziemisty full przepych, a jego od_wie_aj_co Essentials. Jest to okazja, Szansa dotyka_ drobne piaski, dryfowa_ w transport wodny w polsce prezentacja umiarkowanej wody, wygrza_ si_ w s_o_cu, to wydaje si_ Wydaje si_, _e wszystkie ... To jest twój prawdopodobie_stwo cz__ci w na _ycie _e wi_kszo__ Australijczyków nie zapomnieli.

Zobowi_zanie tydzie_ w turkusowych wodach, tydzie_ bez Obuwie z piasek u palce, tydzie_ transport wodny w polsce prezentacja; click the up coming website,_dkowania oraz mo_e _ycia z ich po_owu. Twoja Poziom z zobacz nie modyfikacji .

To nie jest tylko chwilow_ przyjemno__. To jest to, czego rozwa_y_ si_ ze sob_.

Fraser mo_e pomoc przypomnie_, _e nie wykona_ zadanie. Jakie s_ rodzaje rodzaje odmian i rejestracji, spotka_ i memoranda? Mo_na nauczy_ a wiele o na w_asn_ r_k_ po dosta_ kwestie, które nie maj_ oznacza .

Rzeczywi_cie ... jest tam znacznie lepiej Spotkanie To Epifanii, ni_ w raju?

Fraser Island to bezsprzecznie raj, bez wzgl_du na to, jak wygl_daj_ wydaj_ na ni_. Na po_udniowym kra_cu Wspania_a Barrier Reef, jak dobrze jak szybkie _odzi z Hervey Bay w South -East Queensland Fraser jest 124 km od czubka palca, a na 16 | szesna_cie km w _rodku. Na 163.000 hektarów, jest najwi_kszym na _wiecie najwi_ksza wyspa piasku.

Spo_ród Program, to nie znaczy , _e wszystko to tylko piasek. Nie rozszerzony strza_! Pokr_t_o ca_a wyspa splecione z krystalicznie czystym strumieniem wody s_odkiej, a g__bokie midnight blue jezior s_odkowodnych. W Fakt z znacznie bardziej ni_ czterdzie_ci jeziorach s_odkowodnych - to domu po_ow_ uwa_ane globe '' po_o_onych jezior. Ona tak_e ma ol_niewaj_c_ ró_norodno__ ro_lin i zwierz_t ( jak najczystsz_ szczep Australi_ dingo), a efektywnie jako niesamowite szeroka gama spektakularnych z | wspania_ych krajobrazów, od 120 km non rzuci_ tropikalny pla_y g_st_ i góruj_cy lasów deszczowych, zwietrza_y peleryn_ na ochrony w_wozu, inspiruj_c skalnych wydm tu_aczce niesamowitych namorzynowe z wiatrem sól garnki.

Dodatkowo , masz wybór obudowy, dzi_ki czemu mo_na wybra_ osobiste stopie_ o "jedno_ci z natur_." Od cztery ˝ luksusowych kurortów gwiazd do wynajmu rekolekcje do moteli i jednostek, do efektywnie "OLE namiotowe Je_eli jeste_ frajerem a ma_e odpr__y_, albo jeste_ bezb__dnie w domu namioty i ognisko na nadmorskiej , Fraser jest dostawca .

I fantastyczny zakwaterowania dopiero rozpoczynaj_cych ... Jest normal temperatura 29 ° C w lecie | czas letni i 22 ° C w zimie, nie jest zaskakuj_ce, _e na _wie_ym powietrzu s_ wysokie na porz_dku dziennym. uzale_nionych od adrenaliny i dedykowane pla_owicze wi_c doceni_ z szeroka Asortyment otrzymywane . Od _witu dopóki zmierzchu (a minionym), nie ma ogólnie co_, dla ka_da osob_ . Jedynym problemem trudno_ci jest Zaznaczanie ! W_dkarstwo, 4 | cztery ko_a jezdne, gastronomicznych zak_ady, p_ywanie, bird- obserwuj_c spacery, p_ywanie, spo_ywania, wieloryba i dolphin- ogl_daj_c wrak badanie, _ywienia, urody leczenie , masa_, leniuchowanie w s_o_cu, je__ , nadmorska siatkówki
bilety, tenis, krykiet, jedzenia , kajakarstwo, surfing, nurkowanie, jod_a ... I to idzie bez konieczno_ci mówi_c, _e niewielu cichych napojów mo_e udaj_ si_ do porz_dku obrad, a ...

Przy tak du_o na obecny , nie jest zaskakuj_ce, _e Fraser Island by_o identyfikuje traktowane jako K'gari - lub nieba '- przycisk regionalna osoby | m__czyzn i kobiet | osób.

Fraser Island to bezsprzecznie "rajem dla wszystkich!

4 -wheel jazdy

Piasek wyspa, jedynym _rodkiem transportu l_dowego jest 4WD. Spo_ród oczywi_cie dla du_o go_cie _e g_ówn_ atrakcja. 4WD wentylatory z ca_ego ponad z _wiecie z_o_y_ wizyt_ Fraser island pit i ich samochody w odniesieniu do ulgi odkryto odkryto na wyspie. Pokr_t_o twarda -packed morze, aby przej__ do lasów wydmowych wn_trza, Fraser Island to idealne 4WD location .

Nie zainteresowane , jednak_e - to nie wszyscy o nadmierne nap_dow_ ! Je_li jeste_ pocz_tkuj_cy lub tylko pragnieniem a ekstra po_piechu pr_dko__ z istnienie , to otrzymania a du_o wi_cej stateczny Zadowolenie w jeden 1 z kilka zorganizowane wycieczki oferowanych ca_ym wokó_ wyspy. Lub je_li po prostu chcesz dosta_ si_ do, mo_na zatrudni_ zatrudni_ 4WD na jeden dzie_, i anga_owa_ si_ w troch_ ciszy badania .

Niezale_nie , którego wybór ty wybra_ , istniej_ pewne "zasady" ty trzeba obserwowa_. Za_ó_my o niebezpiecze_stwach zwi_zanych z jazdy na nadmorskiej pla_y | morza. Pokr_t_o dalej podró_ od linii brzegowej, z mi_kkim piaskiem. W mi_kkim piasku, z ekstra prawdopodobnie to ty chc_ trudnej sytuacji . Najcz__ciej mówi_c, zachowuj_ Twoje szybko_ci dó_, a ty by_ mo_e mie_ na uwadze w lista z Globe dziedzictwa UNESCO _rodowisko naturalne ostro_ny .

W_dkarstwo

Nie wyspa wypoczynkowy b_dzie kompleksowe pozbawione leniwy dzie_ lub dwa zainwestowa_ W_dkarstwo. Brzeg Du_y drawcard Fraser Island. A przy 150 km oceanu nadmorska do wyboru z, dlaczego nie by_? Bliski Ska_y, Sandy Cape, Waddy Punkt i 5 mile nadmorska garstka wyboru opcji miejsca dla ciebie, ko_cu , aby uzyska_ idealne od "tego, co by_ dla '.

W s_ynnej "run Tailor 'wyst_puje na wschodnim (ocean) stronie wyspy dotycz_ca lipcu i pa_dzierniku ka_dego 12 miesi_ce. W po_owów globe , tym razem - rozpoznawane jako "The Tailor sezonu" - a zasadniczo przewidywane event z ogromnych kolegia z powa_nej ryb pracy to seashores Ale je_li nie mo_na to zrobi_ przez ca_y czas trwania pó_n_ zim_ i wczesn_ wiosn_, pewni, krawiec sezonie tylko jeden szczególny dat_, aby zaznaczy_ w kalendarzu na zachodnim brzegu of Fraser zosta_a znana. nagradza_ dziwne w_dkarz z delikatnym worek leszcz, witlinek i flathead ,

Rybackie Przewodnik

Zaznacz jeste_ prostu po i podj_cia uzyska_ przewag_ z u_yteczna wskazówki, aby w pe_ni wykorzysta_ swój po_owów podró_.

Ryby: Tailor

Przyn_ta: sardynki, 3 hak gang przyn_ty

Termin: koniec lipca do pa_dziernika

Location Pla_e

Ryby: Dart

Przyn_ta: Pippies i robaki

Czas: Wszystkie 12 miesi_ce

Area Seashores

Ryby: Leszcz

Paski ciele _epak gut, wn_trzno_ci kurczaka, Pippies: Przyn_ta

Data: mog_ ewentualnie -wrzesie_

Miejsce skalnych na wschodnim wybrze_u zachodnim lub potoku

Ryby: Whiting

Przyn_ta: Worms, Yabbies, Pippies, krewetki

Czas: Wszystkie rok

MIEJSCE: odp_ywu na wschód, potoki na zachodzie

Ryby :: Flathead

Przyn_ta: Dwell przyn_ty, sardynki, przyn_ty

Czas: Wszystkie 12 miesi_ce

Area skalnych na wschodnim wybrze_u zachodnim lub potoku

Ryby: Jewfish

Przyn_ta: a full mullet, filety krawiec, robaki

Data: Mo_e ewentualnie -wrzesie_ w nocy z pe_nego ksi__yca minimalna lub bardzo niski istotna przyp_yw

Area : g__bokie rynny i skaliste ska_y

Spo_ród Program, wielu Inna odmian istnieje dla nich, takie jak makreli, tu_czyka i ryb rafowych. A je_li jeste_ zdarzy ci si_ by_ Nie awersj_ do ma_ego malutkiej morskiego w_dkowania, mo_esz prowadz_cej nabrze_a w jednym z bardziej znacz_ce statki zacz__y get atutem czerwonego cesarza, pstr_g koralowych, maoryski dorsza i papug mog_ by_ odkryte na szelfie kontynentalnym oraz Spo_eczno__ raf.

Woda sportowe

Jak mo_na si_ spodziewa_ liczy_ , Fraser Island odgrywa gospodarzem szeroka zasieg wody sportowe Aktywno_ci sportowe biletów Je_li jeste_ ' Re po leniwe dryfuje po po_udniu - koktajl w parze, lub orze_wiaj_cy _wiczenia , istnieje sport woda dla Ciebie. Wszystkie poziomy sprawno_ci zakresy (i energii poziomy !) Zosta_y spe_nione.

_atwo__ na w_asn_ r_k_ _yciu codziennym z orze_wiaj_cym spadku pojedyncza wspania_e pla_e w globu planety. Otoczony czystej bieli piaszczyste pla_e , b__kitne wody jeziora McKenzie, bez konieczno_ci w_tpienia najbardziej idylliczne by_ odkryte. Z drugiej strony, rozpoznawa_ swoje fantazje o odwiedzi_ do upiornego Wrak "Maheno", a nast_pnie zanurzy_ samemu w czystych wodach Eli Creek.

Fraser Island siedzi na ogromnej rezerwuar s_odkiej wody i jest nieruchomo_ci na sporo spektakularne jeziorach s_odkowodnych, które zawieraj_ te , usytuowane du_y wy_ej | nad morzem poziom . Czy masz opcj_ alternatywna z powy_ej 40 | czterdziestu jezior ... Jezioro Wabby, Champagne Pool, jezioro ... Który nie wszystkie. Oczywi_cie Oczywi_cie, wyspa Fraser przekonuj_co wyposa_one rozpieszcza_ nawet najbardziej wybrednych _wie_ej wody konesera.

Additional Information Country: Italy (81044)
Shipping conditions: Buyer pays shipping expenses, Will NOT ship internationally
Shipping terms: 1 Starting Bid : 71.00 GBP
Auction started: 13 Jul, 2018 - 00:04
Auction ends: 03 Aug, 2018 - 00:04
Auction ID: 1132662
-151988 AUCTIONS | 17152 REGISTERED USERS | 102 USERS ONLINE | Jul 21, 2018 21:20:08